Nieuwsoverzicht

Zoeken op:
Conceptbesluit overgangsrecht bij no deal Brexit
Bij een no deal wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 een derde land. Deze wijziging kan in de loop van het belastingjaar dan wel het boekjaar fiscale gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Eerder kondigde staatssecretaris Snel al aan met een besluit te komen met fiscaal overgangsrecht. Publicatie van het besluit is voorzien op 28 maart 2019. Lees verder...
Schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag was belast
In de situatie waarin een werknemer in 2013 is ontslagen en vervolgens een schadeloosstelling heeft ontvangen, kan de schadeloosstelling op grond van de stamrechtvrijstelling onbelast blijven, maar dan moet wel aan de voorwaarden zijn voldaan. Lees verder...
Zzp’er meer kans op armoede
Zzp’ers lopen vaker dan werknemers risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Bij 9 van de 10 werkenden met risico op armoede gaat het om deeltijders. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder...
Herbeoordeling geldlening bij echtscheiding
Als hypothecaire schulden oorspronkelijk verband hielden met de aankoop van een echtelijke woning, leidt een echtscheiding tot een nieuw herbeoordelingsmoment. Het is dan mogelijk dat deze schulden door verdeling van de huwelijksgemeenschap aan aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden toegerekend. Lees verder...
Betere controle bij UWV
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt het interne toezicht bij het UWV aan. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder...
Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel dga ter consultatie
In september 2018 werd in de aanbiedingsbrief bij het pakket BP 2019 de rekening-courantmaatregel aangekondigd. Het wetsvoorstel (Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap) dat de rekening-courantmaatregel moet introduceren is nu aangeboden ter consultatie. Ab-houders moeten volgens de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. Lees verder...
De werkgevers roepen vakbonden weer aan tafel voor pensioenakkoord
De werkgeversvoorzitters van VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland roepen in een open brief in het Financieele Dagblad de vakbonden op om weer aan tafel te komen om te onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel. Lees verder...
Omkering bewijslast bij incorrecte administratie
Als de Belastingdienst voldoende bewijst dat een onderneming een incorrecte administratie heeft gevoerd en een onjuiste aangifte heeft ingediend, wordt de bewijslast terecht omgekeerd. Lees verder...
Reisdag is een buitenlandse werkdag
Heeft een werknemer ook in het buitenland gewerkt en moet de Belastingdienst hierdoor een vermindering toepassen op de over het loon verschuldigde belasting, dan telt een reisdag als een in het buitenland gewerkte dag. Lees verder...
Herstel dekkingsgraad pensioenfondsen zet door
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 gestegen van 106% naar 108%, zo blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Lees verder...
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
De wet waarin de compensatieregeling is opgenomen is al aangenomen en gepubliceerd. Ook de beoogde datum van inwerkingtreding is bekend, maar het is nu eindelijk definitief: vanaf 1 april 2020 kunnen de aanvragen bij UWV worden ingediend voor de betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit de Regeling compensatie transitievergoeding die 26 februari jl. is gepubliceerd. Lees verder...
Lage sectorpremie niet van toepassing
Hoewel er volgens een schriftelijke uitzendovereenkomst sprake is van een dienstbetrekking van een jaar, blijkt uit de ‘bevestiging van uitzending’ dat de werkzaamheden maximaal zes maanden zouden duren. Nu het uitzendbedrijf niet de bedoeling had om de uitzendkrachten voor langere tijd aan zich te binden, is de lage sectorpremie niet van toepassing. Lees verder...
Liever aangifte doen dan huishouden
Bijna een op de drie Nederlanders vult liever zijn belastingaangifte in dan dat hij iets in het huishouden doet. Dit is een van de opvallende conclusies uit een onderzoek van de Belastingdienst. Lees verder...
Veel Nederlanders in 2019 op zoek naar nieuwe baan
In 2019 gaat een toenemend aantal Nederlanders actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit de forse stijging van het aantal sollicitaties in januari 2019. Lees verder...
Geen aansprakelijkheid bij tijdige melding betalingsonmacht
Als een bv te weinig belasting heeft afgedragen en dit niet is te wijten aan grove schuld of opzet én er tijdig een melding van betalingsonmacht is gedaan, kan de Belastingdienst de bestuurders van de bv in principe niet aansprakelijk stellen. Lees verder...
Nalatenschap niet hoger door inkeren
Dat zijn zussen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, wil niet zeggen dat de nalatenschap en daardoor de aanslag erfbelasting van hun broer te laag is vastgesteld. Het buitenlands vermogen kan bij leven aan alleen de zussen zijn geschonken. Lees verder...
Praktijkovereenkomsten en afdrachtvermindering
De Hoge Raad heeft in vijf zaken arrest gewezen over de afdrachtvermindering onderwijs. In alle vijf de zaken stond de in de praktijkovereenkomst vermelde opleiding centraal. Doordat voor werknemers die een beroepspraktijkvorming volgen onder voorwaarden de lage sectorpremie kan worden toegepast, blijft het voor de loonheffingen belangrijk om te weten wanneer sprake is van het volgen van beroepspraktijkvorming. Lees verder...
Woning alleen hoofdverblijf bij centrale levensplaats
Een woning kwalificeert uitsluitend als hoofdverblijf als die woning de centrale levensplaats is van de betreffende belastingplichtige. Lees verder...
Vordering vergoeding verblijfskosten internationaal chauffeur
Een internationaal chauffeur, vordert van zijn ex-werkgever vergoeding van de verblijfkosten op grond van de cao Beroepsgoederenvervoer. De werkgever doet vergeefs een beroep op rechtsverwerking. Lees verder...
Nieuwe start personenvennootschap
Minister Dekker heeft een voorontwerp voor een wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen ter consultatie voorgelegd. Het gaat om de civielrechtelijke regeling. De fiscale maatregelen, het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment voor consultatie worden aangeboden. Lees verder...
Arbeidsparticipatie terug op niveau van vóór de crisis
Volgens het CBS is het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is dat nu weer bijna gelijk aan tien jaar geleden. In 2018 was de arbeidsparticipatie bijna 68%, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Lees verder...
20% minder verpakking in supermarkt in 2025
De Nederlandse supermarkten hebben afgesproken dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt. De branche zet zich collectief in voor minder én duurzamere verpakkingen. Dit is onderdeel van een aantal ambitieuze doelstellingen die de branche heeft gesteld aan verpakkingen. Lees verder...
Strafvervolging alleen bij kwaadwilligheid en zelfverrijking
Bestuurders die een bv verplichtingen laten aangaan die zij nooit kunnen voldoen en de bv vervolgens failliet laten gaan (‘ploffen’) zodat crediteuren achter het net vissen, kunnen volgens Hof Arnhem-Leeuwarden alleen strafrechtelijk worden vervolgd als er sprake is van kwaadwilligheid en zelfverrijking. Lees verder...
Laat arts verklaring opstellen
Als men dieetkosten in aftrek wil brengen in de aangifte IB dan moet een dieetbevestiging van een arts worden overlegd. Een door een adviseur ingevulde dieetbevestiging die daarvoor blanco door de arts is ondertekend, is niet voldoende. Lees verder...
Einde aan automatische inning overheidsvorderingen
Het kabinet wil dat nog dit jaar een einde komt aan de mogelijkheid die de Belastingdienst heeft om overheidsvorderingen te innen van mensen met problematische schulden. De fiscus kan nu nog maandelijks automatisch bedragen tot € 500 afschrijven, maar dit brengt veel mensen in de problemen. Lees verder...
Flexibele schil in Nederland enorm toegenomen
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630.000 in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste groepen flexwerkers zijn nu de zzp’ers die eigen diensten of arbeid aanbieden (28%) en de oproepkrachten (18%). Lees verder...
Betere bescherming voor kleinzakelijke gebruiker gewenst
MKB-Nederland pleit ervoor dat de wet zo wordt aangepast dat kleinzakelijke gebruikers van bijvoorbeeld energie of andere diensten dezelfde bescherming krijgen als consumenten. De ondernemersorganisatie reageert hiermee op de vele klachten van ondernemers die door misleidende (telefonische) verkooptechnieken overstappen van leverancier en vervolgens vastzitten aan dure contracten en hoge opzegboetes. De ondernemersorganisatie wil dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook bij klachten van zzp'ers en kleine ondernemers kan gaan optreden. Lees verder...
Inkeren? Doe het wel goed
Wie gebruik wil maken van de inkeerregeling moet dit wel goed doen. Een anonieme melding van de intentie om in te keren, volstaat echt niet. Lees verder...
Loonafspraken op recordniveau
Nieuwe loonafspraken bedroegen in januari gemiddeld 2,71%, het hoogste maandgemiddelde sinds de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. Het januari-cijfer is ook aanzienlijk hoger dan het maandgemiddelde van december (2,5%) en een voortzetting van de opwaartse trend in loonafspraken die al anderhalf jaar gaande is. Lees verder...
Niet te oud voor een maatschap
Als een 92-jarige samen met één of meer kinderen een maatschapsovereenkomst sluit met als voornaamste doel om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting, is de hoge leeftijd van de bejaarde onvoldoende reden om aan te nemen dat er sprake is van schijnhandelingen. Tot dit oordeel kwam Rechtbank Noord-Nederland. Lees verder...
© 2019 Copyright Berkhout & van Rijn