Nieuwsoverzicht

Zoeken op:
Brexit en btw: vraag tijdig btw-verlegging aan
Hoewel de precieze uitkomst nog niet bekend is nu het Brexitplan door het Britse Lagerhuis is afgewezen – een alternatiefplan of een harde Brexit per 29 maart 2019, toch nog uitstel? – is een goede voorbereiding voor ondernemers die regelmatig goederen importeren van het Verenigd Koninkrijk belangrijk. De Belastingdienst heeft ondernemers in een brief gewezen op de mogelijkheid een artikel 23-vergunning aan te vragen. Lees verder...
Eindspurt loonafspraken 2018
Het cao-overleg in 2018 afgesloten met bovengemiddelde loonafspraken in de maand december. De nieuwe loonafspraken in december bedroegen 2,5%, iets lager dan recordmaand november (2,64%), maar nog altijd boven het jaargemiddelde van 2,34%. Lees verder...
Arbeidsovereenkomst én cao van toepassing bij Deliveroo
In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald bij Deliveroo: de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, én de werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer. Lees verder...
Geen gelijktijdig gebruik van methodes voor btw-correctie
Bij de berekening van een btw-correctie vanwege gemengd gebruik mag de Belastingdienst kiezen tussen de methode waarbij de correctie wordt berekend op basis van werkelijk gebruik en de methode waarbij wordt uitgegaan van de omzetverhoudingen (pro rata-methode). De fiscus hoeft beide methodes niet gelijktijdig te gebruiken, zo oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Lees verder...
HIR naar rato bij niet volledig dezelfde economische functie
Als een onderneming een gebouw verkoopt en uit de boekwinst een herinvesteringsreserve (HIR) wil vormen, mag dit slechts voor zover de voorgenomen investering betrekking heeft op een gebouw dat dezelfde economische functie vervult. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Lees verder...
Verlaging legestarieven IND
Per 1 januari 2019 zijn de legestarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert voor verblijfsvergunningen gewijzigd. Een aantal van deze tarieven is fors verlaagd. De reden voor deze vermindering zijn de directieven vanuit de Europese Commissie, die de Nederlandse legestarieven veel te hoog vond. Lees verder...
Overgangsrecht privégebruik auto van de zaak legitiem
Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s geldt het tarief van 25%. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever met het treffen van deze overgangsregeling niet een regeling heeft getroffen die van elke redelijke grond is ontbloot. Lees verder...
Vaststellingsovereenkomst kan schenking betekenen
Als een echtpaar een periodiek verrekenbeding niet heeft uitgevoerd en vervolgens onverplicht een vaststellingsovereenkomst afsluit, kan er in fiscale zin sprake zijn van een schenking als het op grond van het huwelijksvermogensrecht niet noodzakelijk is om tot verrekening over te gaan. Lees verder...
Beperking reikwijdte verklaring geen privégebruik terecht
De staatssecretaris is het eens met de uitspraak van Hof Amsterdam dat het toepassen van een correctie voor privégebruik vanwege een enkele privérit ter ondersteuning van bewijsvoering disproportioneel was. Lees verder...
Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium
Werkzaamheden die in de MT-regelingen worden beschreven en ook werkzaamheden die daar aan dienstbaar zijn, vallen volgens de Hoge Raad onder de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen. Lees verder...
Nederlandse bedrijven doen te weinig aan talentmanagement
In Nederland denkt de helft van de bestuurders dat hun organisatie veilig is voor de dreigende talentschaarste. Ruim twee derde vindt het creëren van aandeelhouderswaarde op de korte termijn belangrijker en 58 procent geeft toe dat ze door een korte bestuurstermijn geen tijd hebben voor talentmanagement. Lees verder...
Ook bij gebruikte auto mag cataloguswaarde grondslag voor bijtelling zijn
Bij de berekening van de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak mag ook bij een gebruikte auto de cataloguswaarde worden gebruikt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bepaald dat dit niet in strijd is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Lees verder...
Zonder aangifte moet dga zakelijkheid lening aannemelijk maken
Als een dga de vereiste aangifte niet heeft gedaan, komt de bewijslast dat hij met het verstrekken van een lening een debiteurenrisico heeft genomen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, bij hem te liggen. In beginsel ligt de bewijslast bij de inspecteur. Lees verder...
Wetsvoorstel tot wegnemen obstakels bij werken vanuit uitkering
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprak het afgelopen jaar met stakeholders in de participatieketen om erachter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en hiervoor oplossingen aan te dragen. Over de acties die daaruit volgen, stuurde staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark op 27 december 2018 een brief aan de Tweede Kamer: Simpel switchen in de participatieketen. Lees verder...
Verzamel bewijs voor leningsdoeleinden
Wie aannemelijk wil maken dat een lening is gebruikt ten behoeve van een eigen woning, doet er goed aan bij te houden wanneer deze lening is aangegaan. Leningen die een paar jaar na de aankoop en/of verbouwing van de eigen woning zijn aangegaan, kwalificeren in beginsel niet als eigenwoningschuld. Lees verder...
Grootste stijging cao-lonen sinds 2009
Volgens voorlopige cijfers van CBS zijn vorig jaar de cao-lonen gestegen met 2,1%. Dat is de grootste stijging na 2009. De consumentenprijzen in 2018 stegen in de eerste elf maanden van 2018 met 1,7%. Lees verder...
Rechtsbescherming bij vaststellen WOZ-waarde
De regering wil het huidige systeem om de waarde van een woning te bepalen, de waardering onroerende zaken (WOZ), aanpassen. Een van de doelstellingen is een betere rechtsbescherming van belanghebbenden. Een concept van het wetsvoorstel is in consultatie gegaan. Lees verder...
Procederen in het Engels
Met ingang van 1 januari 2019 kan er over handelsconflicten bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam in de Engelse taal worden geprocedeerd. Lees verder...
7,5 procent loonsverhoging in de schoonmaak
Eind vorig jaar is de cao-partijen in de Schoonmaak nog gelukt met een principeakkoord voor een nieuwe cao de feestdagen in te gaan. Bonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao met een looptijd van 2,5 jaar, met direct in januari een loonsverhoging van 2%. Lees verder...
Voorlopig uitkeringsverbod onvoldoende
Onder voorwaarden zijn lichamen waarvan de werkzaamheden voor 90% of meer bestaan uit het genezen, verplegen of verzorgen van zieken subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een van de voorwaarden voor privaatrechtelijke lichamen is dat het lichaam een eventuele winst uitsluitend kan aanwenden voor een ander subjectief vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. Lees verder...
Derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd
Eind vorig jaar heeft de Belastingdienst de derde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In deze uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast of aangevuld. Lees verder...
Dienstverlening geen bron van inkomen
Een zorgverlener die alleen als zorgverlener voor zijn moeder optrad en verder niet heeft gezocht naar andere opdrachtgevers en daarbij ook geen debiteurenrisico heeft gelopen, is geen ondernemer. Lees verder...
Afspraken over loondoorbetaling bij ziekte
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt over de loondoorbetaling bij ziekte. Het pakket afspraken omvat een verzekering gericht op kleinere werkgevers, een korting op de premieheffing en afspraken die de onzekerheid bij de RIV-toets na twee jaar ziekte moeten wegnemen. Lees verder...
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Ondernemers met een eenmanszaak krijgen eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN dat zij moeten gebruiken voor hun facturen en vermelding op hun website, de zogenoemde factuurvariant. Voor communicatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst inzake btw blijft het op het BSN-gebaseerde btw-nummer in gebruik. Lees verder...
Arbeidsparticipatie ouderen en vrouwen toegenomen
In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van ouderen laat een sterke toename zien. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. En de participatie van jonge mannen daalt. In de vandaag verschenen publicatie ‘Arbeidsparticipatie’ analyseren onderzoekers van het CPB de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en de factoren die daarbij een rol spelen. Lees verder...
Eerste Kamer stemt in met Pakket Belastingplan 2019
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Pakket Belastingplan 2019, dat uit meerdere wetsvoorstellen bestaat. Een groot deel van de maatregelen in het Pakket Belastingplan 2019 treedt per 1 :januari 2019 in werking, evenals een aantal maatregelen die al eerder waren afgesproken. Lees verder...
Piek economie is voorbij
Het Centraal Plan Bureau verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar nog goed draait, maar dat de piek achter de rug is. De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Belangrijkste neerwaartse risico’s voor Nederland zijn het Amerikaanse handelsbeleid, de Brexit en de onrust in het eurogebied. Lees verder...
Geliquideerde bv kan niet herleven als inhoudingsplichtige
Als een rechtspersoon niet meer bestaat en geen werknemers meer in dienst heeft, is er geen wettelijke basis om deze rechtspersoon te doen herleven als inhoudingsplichtige voor de loonheffing, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Lees verder...
Werknemers laten kansen liggen rond eigen ontwikkeling
Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Volgens werkgeversvereniging AWVN wordt dit budget nog te weinig ingezet voor duurzame inzetbaarheid (DI). Lees verder...
Gebruik afroommodule leidde tot fikse naheffingen btw
Als de Belastingdienst – in samenwerking met de FIOD – aannemelijk maakt dat een restaurant gebruikmaakt van een afroommodule, kan dit leiden tot fikse naheffingsaanslagen voor de btw, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Lees verder...
© 2019 Copyright Berkhout & van Rijn