Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Klokkenluidersregeling

Naast de normale klachtenregeling beschikt Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs op grond van artikel 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) tevens over een klokkenluidersregeling.

Deze regeling houdt in dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding, in tegenstelling tot de normale klachtenregeling, anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs.

Wanneer van toepassing?

De klokkenluidersregeling is van toepassing indien sprake is van één van de navolgende (vermeende) onregelmatigheden.
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs en/of haar medewerkers in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten;
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
e. een (dreigende) schending van de interne regelgeving binnen Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs of
f. overige situaties die naar oordeel van de melder gemeld dienen te worden aan de vertrouwenspersoon.

Procedure

Melding

1. Een medewerker of een externe derde die van mening is dat sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
2. De melding kan bij voorkeur per e-mail naar s.burg@fiscount.nl worden verzonden.
3. Ook is het mogelijk om schriftelijk te reageren en uw reactie Strikt persoonlijk te sturen naar Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs t.a.v. Vertrouwenspersoon, Marketing 37c, 6921 RE te Duiven
4. Binnen één week na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de
ontvangst van de melding aan melder. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en de termijn die gevolgd gaat worden bij de behandeling van de melding.
5. Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen de termijn van vier weken gedaan kan worden meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft daarbij aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling

1. De vertrouwenspersoon informeert direct de directie en de compliance officer van Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
2. Direct na ontvangst van de melding zal de compliance officer van Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.
3. De compliance officer is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen indien hij dit nodig acht, zijn taken en bevoegdheden zijn voor het overige vastgelegd in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs .
4. De compliance officer rapporteert schriftelijk aan de directie over zijn bevindingen. Dit rapport bevat eveneens een advies over de eventueel door directie te nemen maatregelen.
5. Indien directie van het advies wil afwijken wordt dit met de compliance officer besproken.
6. Indien de melding de compliance officer betreft zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Vertrouwelijkheid en bescherming

1. De melding geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor de correspondentie over en de behandeling van de melding.
2. De melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudings-plicht.
3. De directie van Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren van medewerker binnen Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs of op de carrièremogelijkheden van medewerker.
4. Indien melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt kan dit melder worden aangerekend door Berkhout & van Rijn Accountants en Belastingadviseurs .

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart